Generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i Menighedshuset, Østergade, Sønderborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af tre stemmetællere

3) Formandens beretning for det forløbne år

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

5) Forelæggelse af budget for det kommende år

6) Fastsættelse af kontingent for næst kommende kalenderår (2019)

7) Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. vedtægternes Par. 4:

a) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer – på valg er Erik Housted, Knud Kylling Petersen og Knud Erik Sørensen

b) Valg af suppleant – nuværende: Lilly Laursen (som i årets løb er indtrådt i bestyrelsen)

c) Valg af to revisorer – nuværende Helmer Sander-Larsen og Svend Erik Tychsen

d) Valg af revisorsuppleant – nuværende Frode Jørgensen

9) Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffebord (tilmelding nødvendig) efterfulgt af
foredrag ved Erik Housted: Kejsermanøvren i 1890 omkring Sønderborg og Sundeved

Tilmelding senest den 5. marts 2018 til et af arkiverne (7442 9366/7443 2710) eller på mail til: sdbg.arkiv@bbsyd.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen