Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær ­generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 i Menighedshuset, Østergade, Sønderborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af tre stemmetællere
 3. Formandens beretning for det forløbne år
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent for næst kommende kalenderår (2020)
 7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. vedtægternes §4:
  a) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer – på valg er Lilly Laursen og Henrik Delf
  b) Valg af suppleant – nuværende Stefan Hansen
  c) Valg af to revisorer – nuværende Helmer Sander-Larsen og Svend Erik Tychsen
  d) Valg af revisorsuppleant – nuværende Hans Jørgensen
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffebord (tilmelding nødvendig) efterfulgt af foredrag ved Helmer Sander-Larsen: Gårde og huse på Kær halvø

Tilmelding til et af arkiverne

 • Ulkebøl: 7442 9366
 • Sønderborg: 7443 2710
 • eller på mail til: sdbg.arkiv@bbsyd.dk

Senest den 5. marts 2019

Venlig hilsen
Bestyrelsen/Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg