Rønhave

Rønhave er den ældste gård, der er registreret på Kær Halvø. Fra 1300-tallet tilhørte Rønhave slægten Holk.

Fra 1590 tilhørte gården Hertug Hans den yngre, hertugdømmet Sønderborg. Han nedlagde landsbyen Skovhuse med tre gårde og tre kåd og lagde jorden ind under Rønhave.

I 1670 kom gården under kongerne. Kong Christian V omlagde driften, så flere Ulkebøl-gårde kom under Sønderborg Ladegaard med pligt til hoveritjeneste. Senere gjorde Kong Frederik IV det muligt at betale sig fri for en del af hoveriet.

Kong Christian VI skænkede i 1746 Kær Halvø med Rønhave og underliggende til hertug Christian August den Første af Augustenborg på livstid.

I 1852 måtte Hertug Christian August den Anden dog afstå Rønhave til den danske stat på grund af sin medvirken i det slesvigholstenske oprør. Staten lod i denne periode herredsfogeden i Augustenborg ophæve den sidste del af hoveripligten.

Fra 1855 kom Rønhave igen på private hænder. Først var det enke efter bogtrykker Joh. Chr. Berling, Hedevig Sophie, og derefter svigersønnen, orlogskaptajn Chr. H. Møller. Fra 1866 var ejeren Otto Schwertfeger fra Tyskland, og senere kom gården under tysk domæneforvaltning.

Den 14. april 1864 brændte Rønhave, antændt af en tysk granat. Inden jul 1864 var det meste af gården opført igen.
På denne tid var der 150 malkekøer på gården. Man havde eget mejeri med en mejerske og seks mejeripiger. Der var desuden ansat en husjomfru, en kokkepige, en stuepige, en barnepige, og man havde 16 mandlige tjenestefolk på kost.

I 1920 blev gården igen overtaget af den danske stat, og der blev udstykket 27 husmandsbrug og 10 ældre husmandsbrug fik tillægsparceller. I 1950 blev der oprettet yderligere tre husmandsbrug. Jørgen Lorenzen var forpagter på Rønhave indtil 1949.

Fra 1967 til 2003 blev Rønhave brugt som forsøgsstation under Statens Planteavlsudvalg.

I dag ejes gården af Hans Iversen, Vranglandgaard. Der er etableret bed & breakfast med otte lejligheder i hovedbygningen, og i stalden har Rønhaveslagteren og gavebutikken Olde A til huse.

På loftet af stalden er der indrettet et lokalhistorisk museum med gamle ting fra landbruget. Museet hører under Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv.

Kilde: Gårde og ældre huse på Kær Halvø

Klik på billederne for at forstørre